: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 11 0 11
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 3 0 3
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 2 0 2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 5 0 5
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0
รวม 0 0 21 0 21

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 37,272,097.00 0 37,272,097.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 4,849,400.00 0 4,849,400.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 202,450.00 0 202,450.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 19,830,604.00 0 19,830,604.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0.00
รวม 0.00 0.00 62,154,551.00 0.00 62,154,551.00
blank