: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1 3 10 0 14
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 2 5 0 7
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 2 0 2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 4 0 4
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0
รวม 1 5 21 0 27

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 28,800.00 6,468,000.00 21,160,191.00 0 27,656,991.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 1,027,200.00 17,293,200.00 0 18,320,400.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 1,438,000.00 0 1,438,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 1,852,107.00 0 1,852,107.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0.00
รวม 28,800.00 7,495,200.00 41,743,498.00 0.00 49,267,498.00
blank