: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 12 0 12
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 4 0 4
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 2 0 2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 9 0 9
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0
รวม 0 0 27 0 27

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 37,364,097.00 0 37,364,097.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 9,849,400.00 0 9,849,400.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 202,450.00 0 202,450.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 34,555,604.00 0 34,555,604.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0.00
รวม 0.00 0.00 81,971,551.00 0.00 81,971,551.00
blank