: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 1 12 0 13
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 2 0 2
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 3 0 3
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 1 3 0 4
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 1 0 1
รวม 0 2 21 0 23

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 2,200,000.00 21,857,250.00 0 24,057,250.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 55,430,000.00 0 55,430,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 5,015,605.00 0 5,015,605.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 140,000.00 1,097,970.00 0 1,237,970.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 385,595.00 0 385,595.00
รวม 0.00 2,340,000.00 83,786,420.00 0.00 86,126,420.00
blank