: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 4 0 4
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 2 0 2
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 7 0 7
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 1 0 1
รวม 0 0 14 0 14

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 12,948,000.00 0 12,948,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 1,850,850.00 0 1,850,850.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 39,147,950.00 0 39,147,950.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 9,890,620.00 0 9,890,620.00
รวม 0.00 0.00 63,837,420.00 0.00 63,837,420.00
blank