ตารางแสดงการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 

: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด


งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน
No. ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการติดตามเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข จิราพร พุกสุข 16 ก.ย. 2562 ถึง 
29 ก.พ. 2563
5,000,000.00 5,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดการด้านการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 1 ต.ค. 2562 ถึง 
30 ก.ย. 2563
300,000.00 300,000.00 งบภายนอก
เทศบาลนครภูเก็ต
3 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน 15 ก.ค. 2562 ถึง 
14 ก.ค. 2563
9,847,950.00 9,847,950.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
4 โครงการวิจัยพัฒนาระบบต้นแบบในการแก้ไขปัญหานักเรียนแขวนลอยในสถานศึกษา วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 16 ก.ย. 2562 ถึง 
30 เม.ย. 2563
4,000,000.00 4,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
5 โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศกลางและฐานข้อมูล 13 หลักของกลุ่มเป้าหมายกองทุนเพื่อความเสมอนภาคทางการศึกษา รัฐภูมิ วรานุสาสน์ 1 ก.ค. 2562 ถึง 
31 ม.ค. 2563
7,000,000.00 7,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
6 โครงการวิจัยพัฒนาและทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข ในพื้นที่ 5 จังหวัด วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 15 ก.ค. 2562 ถึง 
30 เม.ย. 2563
10,000,000.00 10,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
7 โครงการวิจัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลเลข 13 หลักกับฐานข้อมูล 6 กระทรวง ภาณุพงศ์ สอนคม 1 ก.ค. 2562 ถึง 
30 เม.ย. 2563
3,000,000.00 3,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
รวม       39,147,950.00 39,147,950.00  
blank