ตารางแสดงการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 

: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด


งบประมาณ : ภายนอก
No. ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
รวม ตามสัด
ส่วน
1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยการเพิ่มผลิตภาพการเตรียมความพร้อมสู่ระบบมาตราฐานสากล ปีงบประมาณ 2563 กานต์ ศุภจิตกุล 10 ธ.ค. 2562 ถึง 
7 เม.ย. 2563
1,800,000.00 1,800,000.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563 ศิษฎา สิมารักษ์ 11 ก.พ. 2563 ถึง 
8 ก.ย. 2563
1,025,400.00 1,025,400.00 งบภายนอก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
3 โครงการให้คำปรึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการหล่อเครื่องประดับ สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 15 ต.ค. 2562 ถึง 
30 พ.ย. 2562
50,850.00 50,850.00 งบภายนอก
บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
รวม       2,876,250.00 2,876,250.00  
blank