ตารางแสดงการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 

: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด


งบประมาณ : ภายนอก
No. ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
รวม ตามสัด
ส่วน
1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยการเพิ่มผลิตภาพการเตรียมความพร้อมสู่ระบบมาตราฐานสากล ปีงบประมาณ 2563 กานต์ ศุภจิตกุล 10 ธ.ค. 2562 ถึง 
7 เม.ย. 2563
1,800,000.00 1,800,000.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2 ที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดเก็บและการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 21 ก.ย. 2562 ถึง 
17 พ.ค. 2563
4,780,000.00 4,780,000.00 งบภายนอก
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3 ศึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่่อโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1 ต.ค. 2562 ถึง 
28 มี.ค. 2563
9,890,620.00 1,186,874.40 งบภายนอก
กรมชลประทาน
4 โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมกำจัดขยะ ระยะที่ 2 ของจังหวัดอุทัยธานี ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 25 ส.ค. 2562 ถึง 
24 มี.ค. 2563
1,198,000.00 1,198,000.00 งบภายนอก
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
5 โครงการติดตามเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข จิราพร พุกสุข 16 ก.ย. 2562 ถึง 
29 ก.พ. 2563
5,000,000.00 5,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดการด้านการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 1 ต.ค. 2562 ถึง 
30 ก.ย. 2563
300,000.00 300,000.00 งบภายนอก
เทศบาลนครภูเก็ต
7 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน 15 ก.ค. 2562 ถึง 
14 ก.ค. 2563
9,847,950.00 9,847,950.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
8 โครงการวิจัยพัฒนาระบบต้นแบบในการแก้ไขปัญหานักเรียนแขวนลอยในสถานศึกษา วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 16 ก.ย. 2562 ถึง 
30 เม.ย. 2563
4,000,000.00 4,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
9 โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศกลางและฐานข้อมูล 13 หลักของกลุ่มเป้าหมายกองทุนเพื่อความเสมอนภาคทางการศึกษา รัฐภูมิ วรานุสาสน์ 1 ก.ค. 2562 ถึง 
31 ม.ค. 2563
7,000,000.00 7,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
10 โครงการวิจัยพัฒนาและทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข ในพื้นที่ 5 จังหวัด วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 15 ก.ค. 2562 ถึง 
30 เม.ย. 2563
10,000,000.00 10,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
11 โครงการวิจัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลเลข 13 หลักกับฐานข้อมูล 6 กระทรวง ภาณุพงศ์ สอนคม 1 ก.ค. 2562 ถึง 
30 เม.ย. 2563
3,000,000.00 3,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
12 โครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสม หารูปแบบในการดำเนินการและบริหารจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบศูนย์รวมกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลสลกบาตร ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 27 ส.ค. 2562 ถึง 
24 ม.ค. 2563
980,000.00 980,000.00 งบภายนอก
เทศบาลตำบลสลกบาตร
13 โครงการให้คำปรึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการหล่อเครื่องประดับ สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 15 ต.ค. 2562 ถึง 
30 พ.ย. 2562
50,850.00 50,850.00 งบภายนอก
บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
รวม       57,847,420.00 49,143,674.40  
blank