ตารางแสดงการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 

: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด


งบประมาณ : ภายนอก
No. ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
รวม ตามสัด
ส่วน
1 ที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดเก็บและการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 21 ก.ย. 2562 ถึง 
17 พ.ค. 2563
4,780,000.00 4,780,000.00 งบภายนอก
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2 โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมกำจัดขยะ ระยะที่ 2 ของจังหวัดอุทัยธานี ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 25 ส.ค. 2562 ถึง 
24 มี.ค. 2563
1,198,000.00 1,198,000.00 งบภายนอก
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
3 โครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสม หารูปแบบในการดำเนินการและบริหารจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบศูนย์รวมกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลสลกบาตร ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 27 ส.ค. 2562 ถึง 
24 ม.ค. 2563
980,000.00 980,000.00 งบภายนอก
เทศบาลตำบลสลกบาตร
รวม       6,958,000.00 6,958,000.00  
blank