ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
ช่วงเวลา :
30-08-2556 ถึง 01-07-2557
งบประมาณ :
1,999,900.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น  [100%] [ 1,999,900 บาท ตามสัดส่วน ]