ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ระบบเก็บข้อมูลสำหรับ ระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน โรงเรียนบ้านเนินทอง
ช่วงเวลา :
30-01-2553 ถึง 30-10-2553
งบประมาณ :
0.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น  [100%] [ 0 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์