ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำสำหรับชุมชนนครชุม
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ช่วงเวลา :
16-05-2557 ถึง 11-11-2557
งบประมาณ :
1,500,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 1,500,000 บาท ตามสัดส่วน ]