ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ และน่าน
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
ช่วงเวลา :
28-03-2557 ถึง 30-09-2557
งบประมาณ :
1,410,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ภาณุ บูรณจารุกร  [100%] [ 1,410,000 บาท ตามสัดส่วน ]