ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (YSC 2014)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ช่วงเวลา :
01-10-2556 ถึง 30-09-2557
งบประมาณ :
513,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: พิสุทธิ์ อภิชยกุล  [100%] [ 513,000 บาท ตามสัดส่วน ]