ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการดำเนินการลดปริมาณขยะของตลาดในชุมชนบริเวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ช่วงเวลา :
04-06-2557 ถึง 31-10-2557
งบประมาณ :
700,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 700,000 บาท ตามสัดส่วน ]