ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพโรงสูบน้ำและระบบส่งน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 1-10 จ.ตาก
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมชลประทาน
ช่วงเวลา :
07-01-2556 ถึง 02-11-2556
งบประมาณ :
4,995,600.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น  [100%] [ 4,995,600 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- ยังมีหลักฐานสัญญา