ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการแผนจัดการอะไหล่และซ่อมบำรุงเครื่องจักร
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ช่วงเวลา :
17-04-2557 ถึง 15-08-2557
งบประมาณ :
1,890,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 1,890,000 บาท ตามสัดส่วน ]