ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการการประกวดโครงงานของนักวิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC2015)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ช่วงเวลา :
01-08-2557 ถึง 31-08-2558
งบประมาณ :
598,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: พิสุทธิ์ อภิชยกุล  [100%] [ 598,000 บาท ตามสัดส่วน ]