ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดสุโขทัย
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ช่วงเวลา :
25-09-2557 ถึง 22-02-2558
งบประมาณ :
650,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 650,000 บาท ตามสัดส่วน ]