ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช่วงเวลา :
01-03-2558 ถึง 30-09-2558
งบประมาณ :
72,400.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: มัทนี สงวนเสริมศรี  [100%] [ 72,400 บาท ตามสัดส่วน ]