ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบบริหารการผลิตและระบบบริหารบุคคลเพื่อสนับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมสรรพสามิต
ช่วงเวลา :
20-08-2557 ถึง 15-08-2558
งบประมาณ :
5,930,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 5,930,000 บาท ตามสัดส่วน ]