ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน
ช่วงเวลา :
01-03-2557 ถึง 02-03-2557
งบประมาณ :
1,000,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [100%] [ 1,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]