ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจไทย กิจกรรมให้คำแนะนำปรึกษาเชิงเทคนิค โครงการ ETFp (Green Productivity)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ช่วงเวลา :
05-04-2552 ถึง 31-08-2552
งบประมาณ :
300,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 300,000 บาท ตามสัดส่วน ]