ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
รึกษาเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต (Best Practice on Green Productivity)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ช่วงเวลา :
30-01-2552 ถึง 30-00-2552
งบประมาณ :
400,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 400,000 บาท ตามสัดส่วน ]