ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการการตรวจสภาพอาคารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุโขทัย จ.สุโขทัย
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ช่วงเวลา :
14-08-2552 ถึง 03-09-2552
งบประมาณ :
59,500.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 59,500 บาท ตามสัดส่วน ]