ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการการตรวจสภาพอาคารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ช่วงเวลา :
13-08-2552 ถึง 02-09-2552
งบประมาณ :
63,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 63,000 บาท ตามสัดส่วน ]