ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
การตรวจสอบและรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท อินเว่ (ประเทศไทย) จำกัด
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท อินเว่ (ประเทศไทย) จำกัด
ช่วงเวลา :
01-01-2552 ถึง 31-12-2552
งบประมาณ :
132,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 132,000 บาท ตามสัดส่วน ]