ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
รับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อินเว่ (ประเทศไทย) จำกัด
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท อินเว่ (ประเทศไทย) จำกัด
ช่วงเวลา :
01-01-2554 ถึง 31-12-2554
งบประมาณ :
328,200.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 328,200 บาท ตามสัดส่วน ]