ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการประเมินสภาพความคงทนของไม้ตัวอย่าง (Accoya) ในภูมิภาคประเทศไทย
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท TITAN WOOD จำกัด
ช่วงเวลา :
20-03-2553 ถึง 30-08-2555
งบประมาณ :
449,982.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 449,982 บาท ตามสัดส่วน ]