ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบและรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท อินเว่ (ประเทศไทย) จำกัด
ช่วงเวลา :
01-01-2555 ถึง 31-12-2555
งบประมาณ :
329,340.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 329,340 บาท ตามสัดส่วน ]