ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8 (TEM 8)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
ช่วงเวลา :
09-12-2552 ถึง 17-08-2553
งบประมาณ :
384,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สมพร เรืองสินชัยวานิช  [100%] [ 384,000 บาท ตามสัดส่วน ]