ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตตามโครงการติดตั้งมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ และโครงการพัฒนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์สรรพสามิต)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมสรรพสามิต
ช่วงเวลา :
01-02-2554 ถึง 29-02-2555
งบประมาณ :
2,000,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 2,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]