ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบบริการการบริหารสินค้าคงคลังและการขนส่ง
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน จังหวัดลพบุรี
ช่วงเวลา :
29-08-2554 ถึง 05-06-2555
งบประมาณ :
300,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กานต์ ศุภจิตกุล  [100%] [ 300,000 บาท ตามสัดส่วน ]