ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็กในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 10-18
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ช่วงเวลา :
01-03-2554 ถึง 30-09-2554
งบประมาณ :
930,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: อัครพันธ์ วงศ์กังแห  [100%] [ 930,000 บาท ตามสัดส่วน ]