ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการฝึกอบรพัฒนาบุคลากร สำนักงาน กสทช.เขต 10 พิษณุโลก
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก
ช่วงเวลา :
06-08-2555 ถึง 10-08-2555
งบประมาณ :
100,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สุรเชษฐ์ กานต์ประชา  [100%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]