ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการติดตามและประเมินและประเมินผลงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วงเวลา :
04-08-2556 ถึง 01-01-2557
งบประมาณ :
800,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [100%] [ 800,000 บาท ตามสัดส่วน ]