ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตาม พรบ.รถยนต์
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
ช่วงเวลา :
04-07-2557 ถึง 31-12-2559
งบประมาณ :
1,041,500.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [100%] [ 1,041,500 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- รายงานสรุปการสิ้นสุดโครงการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตาม พรบ.รถยนต์ 27 ต.ค. 60