ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านระบบสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (ICESIT 2015)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน
ช่วงเวลา :
10-06-2558 ถึง 12-06-2558
งบประมาณ :
200,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: อัครพันธ์ วงศ์กังแห  [100%] [ 200,000 บาท ตามสัดส่วน ]