ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ และน่าน
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน งบประมาณภายนอก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
ช่วงเวลา :
17-11-2557 ถึง 16-05-2558
งบประมาณ :
2,000,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [50%] [ 1,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]