ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการออกแบบอาคารเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ (โครงการย่อย)
แหล่งทุน :
เงินแผ่นดิน
ช่วงเวลา :
01-01-2558 ถึง 31-03-2559
งบประมาณ :
4,641,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สรัณกร เหมะวิบูลย์  [20%] [ 928,200 บาท ตามสัดส่วน ]