ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วงเวลา :
01-10-2554 ถึง 30-12-2554
งบประมาณ :
1,710,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [100%] [ 1,710,000 บาท ตามสัดส่วน ]