ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ช่วงเวลา :
19-02-2559 ถึง 19-02-2559
งบประมาณ :
7,890,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 7,890,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว