ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
จัดทำคู่มืออบรมหลักสูตรการพัฒนาเเละปรับตัวสุ่สังคมคาร์บอนต่ำฯ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ช่วงเวลา :
01-10-2558 ถึง 31-12-2558
งบประมาณ :
300,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ภาณุ บูรณจารุกร  [100%] [ 300,000 บาท ตามสัดส่วน ]