ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมทางหลวงชนบท
ช่วงเวลา :
01-06-2558 ถึง 31-01-2559
งบประมาณ :
2,140,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี  [40%] [ 856,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี  [30%] [ 642,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: พิสุทธิ์ อภิชยกุล  [30%] [ 642,000 บาท ตามสัดส่วน ]