ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยวิธีตกลงราคา
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ช่วงเวลา :
31-05-2559 ถึง 31-08-2559
งบประมาณ :
985,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [50%] [ 492,500 บาท ตามสัดส่วน ]