ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของผังเมืองรวมชุมชนทุ่งยั้ง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
ช่วงเวลา :
31-03-2559 ถึง 28-06-2559
งบประมาณ :
240,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 240,000 บาท ตามสัดส่วน ]