ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการศึกษาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมชลประทาน
ช่วงเวลา :
17-05-2559 ถึง 12-03-2560
งบประมาณ :
5,000,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น  [100%] [ 5,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- เบิกงวด 5 จำนวน 1,200,000 วันที่ 8 พ.ค.60
- เบิกค่าประกันผลงาน 250,000 วันที่ 28 มิ.ย.60