ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ช่วงเวลา :
12-09-2559 ถึง 11-03-2560
งบประมาณ :
2,100,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 2,100,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- ยื่นขยายเวลายืมเงินทดลองจ่าย 30 วัน (ครั้งที่ 5)
- ส่งงานงวด 2 และเบิกงวดค่าจ้าง 2 จำนวน 840,000 บาท 1 ก.ย. 60