ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560-2563
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วงเวลา :
26-09-2559 ถึง 25-03-2560
งบประมาณ :
1,499,779.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [100%] [ 1,499,779 บาท ตามสัดส่วน ]