ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนหัตถกรรมต้นแบบ จำนวน 5 ชุมชน
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ช่วงเวลา :
16-12-2559 ถึง 31-07-2560
งบประมาณ :
1,600,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 1,600,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- เบิกเงินงวด 1 จำนวน 384750 บาท 29 พ.ค.60
- เบิกเงินงวด2 จำนวน 480,000 บาท 29 พ.ค.60
- ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และเบิกงวด 3 จำนวน 800,000 บาท 7 พ.ย. 60